HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

東京外国語大学学術成果コレクション >
Tokyo University of Foreign Studies (T.U.F.S.) >
Graduate School of Global Studies >
Doctoral theses >

 
Title :ケマルパシャザーデ・ターヒリ第4部 : 研究と校訂
Authors :今澤, 浩二
Authors alternative :Imazawa, Koji
Publisher :今澤浩二
Issue Date :10-Mar-1999
Pages :xlii, 406p
Size :30cm
Title Language Code :Japanese
Text Language Code :Japanese, Turkish, Ottoman ← Ottoman Turkish
Language :Japanese
Type Local :博士論文
NDC :226.6
227.4
URI :http://hdl.handle.net/10108/35630
NC ID :1000283275
Call Number :博士論文/1998/4
Book ID :0000232377
Appears in Collections:博士論文

Files in This Item:

File Description SizeFormat
dt-ot-0002ja.html和文要旨 (Japanese resume)13KbHTMLView/Open
dt-ot-0002en.html英文要旨 (English resume)5KbHTMLView/Open
dt-ot-0002001.pdf表紙280KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002002.pdf目次48KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002003.pdf第1部 研究//I はじめに284KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002004.pdfII 写本//III 資料源//IV 独自の情報//V 異同の注記と転写の方法2043KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002005.pdfIV 年表133KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002006.pdf第2部 校訂34KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002007.pdfI 校訂テキスト346KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002008.pdfSEHRIYAR-I CEDID VE TACDAR-I SAID YILDIRIM HAN BERK-l SIMSIR-I CIHAN-GIRLE HARMEN-I DUSMENI HARK ITDIGINI, KIRATOVAYI VE CIVARINDA OLAN KURAYI FETH IDUB HADEM U HASEMI DERYA-YI NIMET-I GANIMETE GARK ITDIGINI BEYAN EYLER.347KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002009.pdfSAHIB-KIRAN-I KAVUS-SEVKET YILDIRIM HAN DEST-I HIMMETLE KUS-I GAZĀYI CALDlGlNI, FERMAN-I SULTANI ILE UMERA-YI SAF-ARAYUN HER BIRI BIR TARAFA AKIN SALDIGINI BEYAN EYLER.322KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002010.pdfKUMAT-I GUZATUN BASI PASA YIGINI BEG HAYL-I CERRARLA VARUB SEHRI USKUBI ALDIGINI, OL KENARDA LEYL U NEHAR AKIN IDUB DIYAR-I KUFFAR-I MENKUBA NEHR-I KAHRI SALDIGNI BEYAN EYLER.421KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002011.pdfEMlR-I SEHIR FIRUZ BEG LIVA-YI GAZAYI CEKUB VARUBHISAR-I VIDINI ALDIGINI, RUZ-I FIRUZDA CUYBAR-I TUNAYI OTE GECUB DIYAR-I KUFFAR-I Bl-DINE AKIN SALDIGINI BEYAN EYLER.259KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002012.pdfSERDAR-I TUS-SALABET EVRENUS BEG DlYAR-I ARNAVUDA AKIN IDUB NAR-I GARETI SALDIGINI, OL MENHUS 'ANUDLARUN DARLARINI DUD-I HASARETLE TOLDURUB MALLERINI VU 'IYALLERINI ALDIGHNI BEYAN EYLER.263KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002013.pdfSIPEH-SALAR-I NAMDAR BOSNAYA AKIN lDUB OL DIYARI GARET EYLEDIGINI, SEHRIYAR-I KAMGAR EDRENEDE VE BURUSADA OLAN DARU L-HAYIRLARINI419KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002014.pdfSULTAN-I DEHR NEHR-I GAZAYI REVAN IDUB ALASEHRI FETH ITDIGINI, OL YIRDEN AYDIN-ILINI TIRE IDEN ZALAM-I KUFR-I BED-FERCAM GITDIGINI BEYAN EYLER.349KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002015.pdfAYDIN VE SARUHAN VILAYETLERINUN RA'IYETI VUSIPAHISI HIMA-YI HIMAYET-I SULTAN-I CIHAN-PENAHDA DAHIL OLDUKLARINI, ZIKR OLAN DIYARLARUN SEHRIYARLARI ASITANE-I SA'ADET-ASIYANEDE SEREF-I 'IZZET-I HIDMETE VASIL. OLDUKLARINI BEYAN EYLER.425KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002016.pdfSAHIB-KIRAN-I CIHAN YILDIRIM HAN LESKER-I KISVER- KUSAYI CEKUB VILAYET-I MENTESEYE GITDIGINI, MA' MURE-I MEZKURENUN SEHRIYAR-I BED-SIRETI ITA'AT IHTIYAR ITMEYUB TERK-I DIYAR ITDIGNI BEYAN EYLER.342KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002017.pdfSULTAN-I CIHAN-GIR GERMIYAN VILAYETINI KABZA-I TESHIRINE ALDIGINI, OL DIYARUN SEHRIYAR-I BED- SIRETINI TUTUB IPSALA ZINDANINA SALDIGINI BEYAN EYLER.352KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002018.pdfSULTAN-I CIHAN-GIR DIYAR-I KARAMANA VARUB SEYLAB -I SIMSIRLE BUNYAN-I HISAR-I ESHAB-I TUGYAN YIKILDIGINI, 'ADU-YI KINE-CUY NA-CAR KALUB CARSANBA SUYINDAN BERU OLAN IKLIMI NUVVAB-I CENAB-I KAMYABA TESLIM KILDIGINI BEYAN EYLER.407KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002019.pdfKASTAMONI DIYARINUN SEHRIYARI SI'AR-I ISYANI IZHAR ITDUGINI, SAHIB-KIRAN-I CIHAN YILDIRIM HAN OL BED- KIRDARUN UZERINE GITDIGNI BEYAN EYLER.261KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002020.pdfSEHRIYAR-I DIYAR-I IFLAK HAYL-I CERRARLA SEYL-VAR AKDUGINI, OL BED-RAY TUNAYI BERI YAKAYA GECUB HAYLI IL U GUN YAKDUGDGNI BEYAN EYLER.336KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002021.pdfSEHRIYAR-I ISFENDIYAR-I MA'REKE DIYAR-I IFLAKA 'AZM ITDITGINI, MIRCE DIDUKLERI 'AK ILE KI OL YIRUN EMIRI IDI REZM ITDUGINI BEYAN EYLER.431KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002022.pdfSAVAS KUMASI SATILITURURKEN HENGAM-I SAM IRISIFB BAZAR-I KARZAR BOZULDUGINI, VEZIR-I RUSEN-ZAMIR 'ALI PASANUN TEDBIRIYLE HASM-I BED-FERCAMUN 'AKD-I IKDAMI COZULDUGINI BEYAN EYLER.447KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002023.pdfKARAMAN-OGLI 'AKD-I 'AHDI BOZUB NAKZ-I PEYMAN ITDUGINI, SULTAN-I CIHAN-KUSAY OL BED-GUMANUN UZERINE GITDIGINI BEYAN EYLER.587KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002024.pdfHAZRET-I SAHIB -KIRAN-I CIHAN YILDIRIM HAN VILAYET-I SARAMANI ZABT ITDUGINI, MA'MORE-I MEZKCREDE OLAN BILAD-ABADI MEMLEKET-I 'OSMANA RABT ITDUGINI BEYAN EYLER.357KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002025.pdfSEHRIYAR-I DIYAR-I RUM ERTENANUN 'OMRI NIHAYET BULUB EMRI AHIR OLDIGINI, TEDBIR-I CIHAN-GIRLE KAZI BURHANU D-DIN SERIR-I IYAUETE CIKUB ZAHIR OLDIGINI BEYAN EYLER.262KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002026.pdfSAHIB-KIRAN-I CIHAN YELDIRIM HAN SEHRIYAR-I DIYAR-I SIVAS KAZI BURHANU D-DINUN UZERINE HUCUM ITDUGINI, MEZKUR SERDAR OL AFITAB-I ASMAN-CELALUM TAB-I IKBALINE DOYMEYUB NUCUM-I SEHER GIBI GUM OLUB GITDOGINI BEYAN EYLER.347KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002027.pdfKAZI BURHANU D-DINUN PEYMANE-I ZINDEGANISI TOLDUGINI, SEFFAK-I BI-BAK KARA YULUK 'SSMANUN ELINDE HELAK OLDUOINI BEYAN EYLER.334KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002028.pdfSAHIB-KIRAN-I KAMGAR YILDERIM HAN KAZI BURHANU D- DINUN OLDCGIN ISITDUGINI, HUSAM-I MAZI-YI IKDAMI TIZ IDUB BUM-I RUMI SIKAR KILMAGA HIZ ETDUGINI BEYAN EYLER.337KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002029.pdfKASTAMONI DIYARI SULTAN-I CIHAN-GIRUN KABZA-I TESIFIRINDE DAHIL OLDUGINI , MA'MURE-I MEZKURENUN SEHRIYARI ISFENDIYAR HIZMETKARLIGA KAYIL OLDUGINI BEYAN EYLER.494KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002030.pdfHAZRET-I SAHIB-KIRAN VILAYET-I RUMUN IYALETINI FERZEND-I ERCUMENDI ERTUGRULA VIRDUGINI, OL DIYARUN CIVARINDA OLAN SERDARLAR MEZKUR SAHZADENUN CADDE-I INKIYADINA GIRDUGINI BEYAN EYLER.414KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002031.pdfHAZRET-I SAHIB-KIRAN YILDIRIM HAN SELANIK NAHIYETINE GITDUGINI, 'ASKER-I GARETGERLE VARUB OL KISVERI ZIR U ZEBER ETDUGINI BEYAN EYLER.433KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002032.pdfFENAR HISARI VE TTRHALA NAIHIYETI ALINUB DARU L-KUFR GARET OLDUFINI, DIYAR-I KUFFAR HARAB U YEBAB OLUB VARDAR YENICESI 'IMARET OLDUGINI BEYAN EYLER.339KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002033.pdfSULJAN-I CIHAN-KITSAY LIVA-YI GAZAYI KALDURUB YURUDUGINI, EFVAC-I DERYA-EMVACLA ISTANBULUN ETRAF U EKNAFI BURUDUGINI BEYAN EYLER.338KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002034.pdfUNGURUS-I MENHUSUN KIRAL-I BED-FI'ALI IFLAK-I PUR- NIFAK UCINDAN GURUH-I EBR-SUKCUHLA HURUC ETDUGINI, SAHIB-KIRAN-I CIHAN YILDIRIM HAN HAYL-I SEYL- REFTARLA ILGAR IDUB BERK-VAR OL BED-KIRDARUN UZERINE GITDUGINI BEYAN EYLER.410KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002035.pdfSULTAN-I CIHAN-GIR SEFINE-I IKDAMI DERYA-YI TEHEVVURE SALDUGINI, OL SIR-I MIKDAM NEHENG-AHENG LUCCE-I BAHR-I HARB-I VEGAYA JALDUGINI BEYAN EYLER.268KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002036.pdfCEYS-I CERRAR-I ISLAM-I ZAFER-ENCAM KIS-I FESAD- ENDIS-I KUFFAR-I BED-FERCAMLA CENG ETDUKLERINI, MEYDAN-I CIHANI 'ADU-YI KINE-UDYUN GOZLERINE SINE-I GUR VE DIDE-I MUR GIBI TAR U TENG ETDUKLERINI BEYAN EYLER.342KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002037.pdfSEYYID MUHAMMED BUHARINUN ENVAR-I KERAMETI ZAHIR OLDUGINI, OL EMIR-I FAKIR-SIRETUN ASAR-I VILAYETI BAHIR OLDUGINI BEYAN EYLER.337KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002038.pdfHAHRET-I SAHIB-KIRAN-I CIHAN YILDIRIM HAN DARB-I SIMSIR-I 'ALEM-GIRLE DIYAR-I UNGURUSI TESHIR ETDUGINI, KIRAL-I BED-FI'AL-I MENHUS GULL-I ZULL-I ITA'ATE BOYUN TUTUB OL BED-SIRETUN NAR-I TUGYANI SOUQNOB GITDUGINI BEYAN EYLER.426KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002039.pdfSULTAN-I CIHAN-GIR SILI KAL'ASINI ALUB GUTZELCE HISARI TA'MIR ETDUGINI, ISTANBUL TEKVURINI CADDE-I INKIYADA KOYUB KURESINI TESHIR ETDUGINI BEYAN EYLER.355KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002040.pdfSOHRE-I AFAS OLAN SEHR-I KOSTANTINIYENUN NE VECHLE YAPILDUGINI, OL MEDINE-I PUR-'IBRET NE ZAMANDA TA'MIR OLUB KIM 'IMARET KILDUGINI BEYAN EYLER.539KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002041.pdfSULTAN-I CIHAN-GIR MA'MURE-I MORANUfI TESHIRI TEDBIRIYLE VARUB KARA-FERYEYE IRDUGINI, KURE-I MEZKURENUN TEKVUR-I BED-KIRDARI GIR-U- DAR AYIRMAYUB CADDE-I INKIYADA GIRDUGINI BEYAN EYLER.356KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002042.pdfHAZRET-I SAHIB-KIRAN CIHAZ-I BI-KERANLA DUHTER-I FERHUNDE-AHTER-I SEHRIYAR-I DIYAR-I LAZI ALDUGIM, OL SERV-I PUR-ZINET VE GULZAR-I LETAFET BUSTAN-I SARAY-I CIHAN-ARAY-I HILAFETDE SAYE SALDUGINI BEYAN EYLER.363KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002043.pdfHAZRET-I PADISAH-I VILAYET-PENAH REFIH-I TEVFIKUN IRSADIYLA TARIK-I TAKVAYA SALIK OLDUGINI, KAZI-YI 'ADL U DADINDAN HALK RAZI OLUB ASAR-I ENVAR-I INSAFIYLA ETRAF-I MEMALIK UOLDUGINI BEYAN EYLER.291KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002044.pdfTATAR SERDARLARINDAN ASTAYH HADEM U HASEMTYLE DIYAR-I RUMA GELUB KARAR ETDUGINI, SULTAN-I CIHAN- PENAHUN ASITAN-I ASMAN-ISTIBAHINDA TURUB KULLIK IHTIYAR ETDUGINI BEYAN EYLER.432KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002045.pdfASTAYUN ZEHR-I SAHR-I DEHRLE MESREB-I HAYATI TELIH OLDUGINI, 'ALI PASA-YI PUR-HAZM U RAYUN GADRIYLA BEDR-I 'OMRI SELH OLDUGINI BEYAN EYLER.349KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002046.pdfHASEM-I PUR-HISM-I SULTAN-I CIHAN-SITAN KARA TATAR 'UNVANIYLA ISTIHAR BULAN ATES-KIRDARLARI KULLE-I KUHSAR-I TUGYANDAN INDURDUKLERINI, HUDDAM-I ASITAN-I ASMAN-MAKAMUN PIYADELERI OL KEMEND-I ITA'ATE BOYUN VIRMEYEN SERKESLERI SEMEND-I RAM- LICAM-I INKIYADA BINDURDUKLERINI BEYAN EYLER.429KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002047.pdfSULTAN AHMED ILHANIYLE SALAR-I TURKMAN KARA YUSUF ASITAN-I SA'ADET-ASIYANA YUZ URDU」LARINI, DERGAH-I 'ALEM-PENAHA GELUB SAYIR HADEM U HASEM GIBI KADEM-I HIZMET UZERINE MAKAM-I TA'ATDE TURDUHLARINI BEYAN EYLER.358KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002048.pdfHAZRET-I SAIHB-KIRAN-I CIHAN YILDIRIM HAN LESKER-I KISVER-SITANLA DIYAR-I ERZINCANA CIKDUGINI, TAHIRTEN BEGUN VE SAYIR ETRAK-I FUTTAK VE EKRAD-I BED-NIHAD SERDARLARINUN BUNYAD-I DAR-I MULKIN YIKDUGINI BEYAN EYLER.363KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002049.pdfTIMUR-I MAR-KIRDAR LESKER-I MUR-HASR-I TATARLA DIYAR-I RUMA HUCUM KILDUGINI, SER-HADD-I SIVAS PUR- BIM U BE'S OLUB SEYL-I HAYL-I BED-GUMANLA SEDD-I EMN U EMANI YDKLDUGINI BEYAN EYLER.265KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002050.pdfMERHDM U MAGFUR SAHZADE-I MESHUR, SEHRIYAR-I DIYAR-I RUM ERTUGRUL VEFAT KILDUGINI, TIMUR-I BED- NIJADUN SEYL-I FESAD-I HAYL-I BI-DADIYLA SEHR-I SIVAS YIKILDUGINI BEYAN EYLER.433KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002051.pdfHUSREV-I BEHRAM-IKDAM HUCUM IDINCE TIMUR-I BED- FERCAM CEKILUB GITDUGINI, HAYL-I LEYL GIBI SIPAH-I GUM-RAHLA BUM-I RUMI KOYUB SAMA 'AZM ETDUGINI BEYAN EYLER.272KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002052.pdfHAYL-I CERRAR-I TATAR-I BED-KIRDAR SEYL-VAR DIYAR-I HALEBE AKDUKLARINI, CELEB-I MISRI TAR-U-MAR VE SELEB-I KARZARLARIN SELB IDUB SAMI YAKDUICLARINI BEYAN EYLER.445KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002053.pdfTIMUR-I PUR-SURUR TEKRAR DIYAR-I RUMA HUCUM ETDUGINI, HADEM U HASEM-I BUM-ASARLA OL SUM- KADEM KUDUM ETDUGINI BEYAN EYLER.360KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002054.pdfCEMSID-I HURSID-SUKUH MEVAKIB-I ENBITH-I KEVAKIB- GURUHINI IHZAR ETDUGIN, 'ADU-YI KINE-CUYI KARSULAYUB AHENG-I CENG U KARZAR, 'AZM-I REZM U GIR-U-DAR ETDUGINI BEYAN EYLER.433KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002055.pdfCEYS-I KUMAT-I GUZATLA KIS-I FUCCAR-I TATAR-I BED- KIRDAR GIR-U-DAR ETDUKLERINI, MEVAKIB-I KEVAKIB- SUMAR-I RUM HUCUM-I HUSUMA DOYMEYUB TAR-U-MAR OLUB GITDUKLERINI BEYAN EYLER.493KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002056.pdfMA'REKE-GAHDAN TAGILUB TAR-U-MAR OLAN SIPAHUN HALI NICE OLDUGINI, SAHZADELERUN TENGNAY-I GIR-U- DARDAN KURTULANLARI NE VECHLE HALAS OLDUGINI BEYAN EYLER.599KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002057.pdfANATOLI YAKASINDA OLAN EKALIMI TIMUR MULUKE TAKSIM ETDUGINI, SULTAN-I MAGFUR YILDIRIM HAN GAR-I ZAHMETDEN KURTULUB DAR-I RAHMETE GITDUGINI BEYAN EYLER.446KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002058.pdfII 目次228KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002059.pdfIII 注釈1531KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002060.pdfIV 参考文献(略号)783KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002061.pdfV 索引264KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002062.pdf和文要旨318KbAdobe PDFView/Open
dt-ot-0002063.pdf英文要旨192KbAdobe PDFView/Open