HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

720_Painting. Pictorial arts is hit count [297].
Results 91-100.
 

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next 

91 Mranʿ māʿ panʿʺ khyī sa muiṅʿʺ Sutesī Rāmañña Kui Kui Nuiṅʿ ; Cī cañʿ taññʿʺ phratʿ sū Ūʺ Cuiʺ Mraṅʿʹ (Cā taññʿʺ mhūʺ) ;ʾA phuṃʺ panʿʺ khyī Sutesī Rāmañña Kui Kui Nuiṅʿ / Kui Kui Nuiṅʿ, Rāmañña -- 1 ʾa krimʿ -- Cā pe Bimānʿ1997 C-DATS図書
92 จิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในสยาม / [เรื่อง น.ณ ปากน้ำ ; ถ่ายภาพ ศูนยฺ์ข้อมูลเมืองโบราณ] = Masterpieces of Thai Mural paintings / [text: No Na Paknam ; photography: Muang Boran Data Center] / Nǭ. Na Pāknam, 1928-,Samnakphim Mư̄ang Bōrān. Sūn Khǭmūn -- เมืองโบราณ2544 [2001]C-DATS図書
93 วัดสุวรรณดาราราม / [เรื่อง น.ณ ปากน้ำ ; ภาพ ศูนย์ข้อมูลเมืองโบราณ] = Wat Suwandararam / [text: No Na Paknam ; photography: Muang Boran Data Center] / Nǭ. Na Pāknam, 1928-,Samnakphim Mư̄ang Bōrān. Sūn Khǭmūn -- พิมพ์ครั้งแรก -- เมืองโบราณ2545 [2002]C-DATS図書
94 จิตรกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ ๓ ความคิดเปลี่ยน การแสดงออกก็เปลี่ยนตาม / สันติ เล็กสุขุม / Santi Leksukhum -- พิมพ์ครั้งแรก -- เมืองโบราณ2548 [2005]C-DATS図書
95 Rheʺ ruiʺ Mranʿ mā panʿʺ khyī / Burma. Rheʺ hoṅʿʺ Sutesana Ūʺ cīʺ Ṭhāna -- Rheʺ hoṅʿʺ Sutesana Ṭhāna khvai, Praññʿ thoṅʿ cu Yañʿ kyeʺ mhu Ṭhāna[1967?]C-DATS図書
96 Caṃṇāṅcāṃ : bibărṇ̊ snāṭai silpà, poek thṅai dī 11 khae Makarā chnāṃ 2000 = The legacy of absence : a Cambodian story : an exhibition of contemporary art, from January 11 to February 14, 2000 / Raiyaṃ (Gallery) -- Raiyaṃc2000C-DATS図書
97 Khsae jīvit gruasār khmaer muay bī chnāṃ 1941 mak ṭál sabv thṅai / ṭoy lok Svāy Gen / Svāy Gen, 1933- -- Raiyaṃc2001C-DATS図書
98 Qanāgat : bibărṇ̊ snāṭai silpá / [nibandh nāy Lī Tārāvudh niṅ Qāṃṅgrīṭ Mūqân ; juṃnuay kār nibanbdh Brāp Cânmʺārʺā, Sān Phallā] = Visions of the future : an exhibition of contemporary Cambodian art / [curators/editors: Ly Daravuth, Ingrid Muan ; writing assistance Preap Chanmara, San Phalla] / Lī, Tārāvudh,Qāṃṅgrīt, Mūqân,Brāp Cânmʺārʺā,Sān Phallā,Raiyaṃ (Gallery) -- Raiyaṃ2002 C-DATS図書
99 ๘๔ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ / Chalœ̄m Nākhīrak, 1917- -- Phim khrang rǣk -- Samākhom Sit Kao Pho̜chang2543 i.e. 2000]C-DATS図書
100 วัดพระเชตุพนฯ / [เรือง น.ณ ปากน้ำ ; ภาพ ศูนย์ข้อมูล เมืองโบราณ] = Wat Phrachetuphon / [text: No Na Paknam ; picture: Data Center, Muang Boran] / Nǭ. Na Pāknam, 1928-,Samnakphim Mư̄ang Bōrān. Sūn Khǭmūn -- เมืองโบราณ2537 [1994]C-DATS図書

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next